Ponovljenji javni poziv za izdavanje školske kuhinje

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “Brčanska Malta“Tuzla

Miroslava Krleže 27. Tuzla

e-mail:b.malta @bih.net.ba

Tel/fax 0357362 990 i 035/362 992

 

Na osnovu Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog poziva za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje Br. 743 od 13.08. 2018.godine, Osnovna škola „Brčanska Malta“ Tuzla,  objavljuje,

 

PONOVLJENI

Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača

za zakup školske kuhinje

 

I

Predmet ovog javnog poziva je davanje u zakup prostora školske kuhinje koja se nalazi u prizemlju školske zgrade, ukupne površine 25 m2.

Prostor školske kuhinje iznajmljuje se namjenski za školsku kuhinju.

II

Kuhinja se izdaje u zakup za period od 01.10.2018. do 30.08.2019. godine, sa mogućnošću produživanja za još jednu školsku godinu.

Zakup se neće plaćati za vrijeme zimskog raspusta i ljetnjeg raspusta.

III

Pravo učešća na ovaj poziv imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužne djelatnosti pružanja prehrambenih usluga u cilju obezbjeđivanja brze prehrane učenika i uposlenika škole, što će dokazati izvodom iz sudskog registra i posjedovanjem neophodnih certifikata za obavljanje ugostiteljsko-uslužne djelatnosti

Ponuđač je dužan ispuniti sve neophodne zakonske uslove pružanja usluga, kvalitete proizvoda i sanitarno-zdravstvene uslove tokom pružanja usluga.

IV

Ponuda za zakup prostora u svrhu školske kuhinje treba da sadrži:

  • Tačan naziv, adresu i broj telefona i email adresu ponuđača,
  • Ponuda otkucanu na A4 papiru sa oznakom firme, memorandumom firme, pečatom i potpisom, a koje će sadržavati podatke o asortimanu proizvoda i cijenama istih koji će biti u ponudi učenicima i uposlenicima škole ( peciva, sendviči, pite, jogurt, topli napitci-čaj, kafa, negazirani sokovi,voda i dr.)
  • Izvod iz sudskog registra,
  • Dokaz o posjedovanju certifikata (HACCAP certifikata, HALAL certifikat, ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015,), ukoliko ih ponuđač posjeduje
  • Izjava ponuđača, ukoliko bude izabran, da će poslovni prostor preuzeti sa zatečenim inventarom (el.štednjak, frižider,el.pećnicu, sudoper,el.mašinu za rezanje, limeni ormarić, viseće kuhinjske elemente, 2 radna stola, 2 komada zavjesa, sitni materijal u kuhinji, i dr) u viđenom stanju i u istom stanju ga ostaviti nakon isteka ugovora o korištenju.
  • Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
  • Reference o dosadašnjem radu.

 

 

 

V

Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

VI

Škola kao izdavač prostora školske kuhinje obezbjeđuje zagrijavanja prostorije i električnu struju  za rasvjetu prostorije.

Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine ne može biti manji od 180,00 KM (jednu stotinu i osamdeset KM).

Prostor kuhinje se može pogledati svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 10,00 do 12,00 sati

VII

Prvenstvo pri odabiru će imati ponuđači koji budu imali najpovoljniju ponudu cijene zakupnine, najširi asortiman ponuđenih proizvoda i njihovih cijena.

O zatečenom stanju prostora kuhinje i zatečenom inventaru buduće ugovorne strane će sačiniti Zapisnik.

Izabrani ponuđač je u obavezi biti registrovan u fiskalnom sistemu.

VIII

Prava i obaveze između ugovornih strana regulisat će se ugovorom.

IX

Poziv će biti istaknut na Oglasnoj ploči škole i objavljen na web stranici škole.

Zapečaćene ponude sa naznakom „Prijava na Javni poziv za zakup prostora školske kuhinje – ne otvaraj“, lično ili putem pošte, ponuđači mogu dostaviti na adresu: JU Osnovna škola „Brčanska Malta“ Tuzla, Miroslava Krleže 27, Tuzla

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je osam(8) dana od dana objave.

Postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača će provesti Komisija koju imenuje direktor Škole.

Neblagovremene ili nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.

U roku od sedam (7) dana od održanog javnog otvaranja ponuda, direktor škole na prijedlog komisije će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i istu dostaviti ostalim ponuđačima koji su učestvovali u postupku.

Sve potrebne informacije za Javni poziv se mogu dobiti radnim danom na telefon 035/362 990 ili lično kod sekretara i direktora škole.

 

Tuzla,12.09.2018.godine                                                     Direktor:

Dj.broj:  866 /18                                                                  Mirsudin Pačariz

________________

About the author